8
17
18
19

Rekrutacja na rok szk.2017/2018

Na rok szkolny 2017/2018 planujemy przyjęcia uczniów do naszej szkoły w następujących specjalnościach:

 • piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 • piłka nożna dziewcząt i chłopców
 • siatkówka
 • lekkoatletyka

Zaliczenie próby sprawnościowej

08.06.2017 r. ( czwartek) godz.17:00
na stadionie MOSiR ul. Hauke- Bosaka 1 w Puławach


REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązuje terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Zarządzeniu Nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2017/2018 .(lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

  - regulamin rekrutacji 2016 do IV LO
(wkrótce uzupełnimyregulamin na rok szkolny 2017/2018)

TERMINARZ REKRUTACJI

 • od 15 maja do 14 czerwca 2017 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (termin w postępowaniu uzupełniającym: od 7 lipca do 17 lipca 2017)
 • do 19 maja 2017 - składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego (termin w postępowaniu uzupełniającym: do 17 lipca 2017)
 • do 6 czerwca 2017 - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (termin w postępowaniu uzupełniającym: do 20 lipca 2017)
 • do 9 czerwca 2017 - podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (termin w postępowaniu uzupełniającym: do 21 lipca 2017)
 • od 23 do 27 czerwca 2017 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • do 29 czerwca 2017 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w posteępowaniu rekrutacyjnym
 • 30 czerwca 2017 godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • do 6 lipca 2017 godz. 15:00  potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (termin w postępowaniu uzupełniającym: do 1 sierpnia 2017 godz. 12.00)
 • do 7 lipca 2017  godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (termin w postępowaniu uzupełniającym: do 2 sierpnia 2017 godz.12.00)
 • do 2 sierpnia - postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym (termin w postępowaniu uzupełniającym: do 28 sierpnia 2017)
 • do 7 lipca 2017 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole (termin w postępowaniu uzupełniającym: do 3 sierpnia  2017)

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W bieżącym roku szkolnym utworzona została jedna klasa sportowa z podziałem na dziewczęta i chłopców, realizująca oprócz 3 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, 7-godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki ręcznej dla chłopców i dziewcząt oraz piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt.

W kolejnych latach zamierzamy zwiększać nabór do szkoły do klas sportowych..

Klasa sportowa będzie miała program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania obowiązującym w liceum ogólnokształcącym.                                

W klasie pierwszej realizowana jest podstawa programowa według programów obowiązujących we wszystkich szkołach.

Wyboru rozszerzeń uczniowie dokonają pod koniec klasy pierwszej. Proponowane rozszerzenia:

 • biologia, geografia, jęz.angielski oraz w zakresie podstawowym jęz. niemiecki
  • Uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej obowiązują wszystkie terminy z rekrutacji ogólnej oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej,
  • Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, przystąpić musi do testu sprawności fizycznej. Warunkiem przystąpienia do tego testu jest przedłożenie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydanego przez przychodnię sportowo-lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

ZAPEWNIAMY!

 • możliwość bezpłatnych obiadów dla uczniów z Puław oraz dojeżdżających do szkoły
 • do 50% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie w bursie szkolnej dla uczniów spoza Puław

ZASADY REKRUTACJI

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez przychodnię sportowo-lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowe
 • zaliczenie próby sprawności fizycznej – odbędzie się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Puławach Terminy testów sprawności fizycznej oraz sposób ich przeprowadzania zostanie podany na stronie szkoły www.4lo.pulawy.pl
 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych
 • uzyskanie łącznie odpowiedniej liczby punktów (określonej w regulaminie rekrutacji) za: 
  - oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły
  - wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego
  - wyniki uzyskane z przeprowadzonych prób sprawnościowych

WYMAGANE DOKUMENTY kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dwie fotografie
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych)

Komisja rekrutacyjna uwzględnia przy przyjmowaniu kandydatów do klasy sportowej opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH (TESTY SPRAWNOŚCIOWE)

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych (testy sprawnościowe) odbędzie się:

 • 8 czerwca 2017 (cz) - godz. 17:00 Stadion MOSIR - ul. Hauke Bossaka 1 w Puławach

 Zawodnicy UKS "Bursa - Puławy" ubiegający się o miejsce w IV LO byli proszeni o kontaktowanie się ze swoimi trenerami.

SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW

Co roku zapraszamy wszystkich uczniów ubiegających się o przyjęcie do I klasy IV LO oraz ich rodziców na spotkania informacyjne.
Termin najbliższego spotkania podamy na tej stronie.

                                                                                                         ZAPRASZAMY!!!