8
49
69
68

Harmonogram rekrutacji

 Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klasy sportowej będzie odbywać się za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu elektronicznej rekrutacji. Zaznaczamy, że u nas dodatkowo obowiązuje test sprawnościowy

Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli ktoś będzie miał problem zalogowania się do systemu elektronicznej rekrutacji. 
tel. (81) 886 37 05 lub tel.kom. (podamy wkrótce). 

:Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do naszej szkoły

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami - od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.  do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe 
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.
  Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające
  (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

więcej o rekrutacji do szkoły ]

IV Liceum Ogólnokształcące w Puławach informuje, że na rok szkolny 2021/2022 odbywa się nabór do klasy pierwszej 

 • klasa sportowa  w dyscyplinach - piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna dla dziewcząt i chłopców, lekkoatletyka, sporty walki

Szkoła funkcjonuje od 1 września 2015. W klasach sportowych realizowane jest oprócz 3 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, 7-godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe  z wybranych dyscyplin sportowych.

Klasa sportowa będzie realizowała program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania obowiązującym w liceum ogólnokształcącym. Planujemy klasę:

 • z rozszerzeniami: biologia, WOS, jęz.angielski
 • w zakresie podstawowym: jęz. niemiecki

W klasie pierwszej realizowana jest podstawa programowa według programów obowiązujących we wszystkich szkołach. 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY - termin podamy na naszej stronie internetowej lub na Facebooku.

LOKALIZACJA SZKOŁY:

Szkoła jest jednostką organizacyjną Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego [RCKU] przy ul. C.K. Norwida 8A- lokalizacja szkoły na planie miasta [obejrzyj]

Uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej obowiązują wszystkie terminy z rekrutacji ogólnej oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej, Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, przystąpić musi do testu sprawności fizycznej. Warunkiem przystąpienia do tego testu jest przedłożenie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydanego przez przychodnię sportowo-lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

OFERUJEMY:

 • doskonalenie umiejętności sportowych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry trenerów
 • grę w niższych ligach juniorskich
 • doskonałe warunki do uprawiania dyscyplin sportowych (siłownia, orlik, hala sportowa ZST)
 • dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego
 • możliwość bezpłatnych obiadów dla uczniów z Puław oraz dojeżdżających do szkoły
 • do 50% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie w bursie szkolnej dla uczniów spoza Puław
 • szkoła bez opłat czesnego
 • wsparcie w planowaniu kariery zawodowej
 • bezpieczną i przyjazną atmosferę nauki (nowe klasoprasownie, sala komputerowa)
 • monitoring
Tags: