8
49
69
68

O nas

Aktualnie nie mamy zgody organu prowadzącego na funkcjonowanie oddziału sportowego.
W związku z tym klasy są ogólnokształcące, ale uczniom z uzdolnieniami sportowymi umożliwiamy treningi w puławskich klubach sportowych. Tacy uczniowie mogą liczyć na nasze wsparcie w formie np. dofinansowania do obiadów lub całodziennego wyżywienia oraz inne profity. 
Uczniowie zamiejscowi mają  możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.

Nasza kadra pedagogiczna traktuje życzliwie wszystkich uczniów. Umożliwiamy im zdobywanie wiedzy ogólnej oraz rozwój sprawności fizycznej w różnych dyscyplinach (treningi w puławskich klubach sportowych).

Celem założenia szkoły było stworzenie możliwości połączenia efektywnego treningu sportowego
z dającym dobre wyniki nauczaniem na poziomie liceum ogólnokształcącego.
W dążeniu do tego celu chcemy skorelować proces dydaktyczny z treningiem sportowym.
IV Liceum Ogólnokształcące w Puławach zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i trenerską.
Szkoła prowadzi nabór według zasad określonych dla liceów ogólnokształcących i szkół sportowych.
 

GŁÓWNE ZADANIA SZKOŁY:

 • umożliwienie uczniom rozwoju talentów sportowych
 • stworzenie optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją programu liceum ogólnokształcącego
 • zapewnienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia.

PROGRAM SZKOLENIA SPORTOWEGO:

Szkoła organizuje szkolenie sportowe w oparciu o program szkolenia sportowego dla uczniów liceum ‑ specjalistyczny etap szkolenia sportowego w określonej dyscyplinie sportu (piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt).
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi co najmniej 10 godzin.
W trosce o osoby, które nie wiążą swojej przyszłości ze sportem wyczynowym szkoła umożliwia zdobycie solidnego wykształcenia ogólnego. Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego realizują takie same przedmioty i w takim samym wymiarze godzin, jak w innych szkołach publicznych tego typu. 

MISJA SZKOŁY:

Całodzienna opieka nad uczniem poprzez:

 • ułożenie planu zajęć zapełniającego dzień od pierwszej lekcji do ostatniego treningu
 • nadzór pedagogiczny ze strony wychowawcy klasy i wszystkich nauczycieli
 • opieka medyczna zapewniona przez lekarzy sportowych

Przygotowanie do egzaminu maturalnego poprzez:

 • dobór wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • ułożenie odpowiedniego szkolnego programu nauczania
 • dobór odpowiednich przedmiotów nauczania na  poziomie rozszerzonym
 • stały dostęp do biblioteki i Internetu

 Stałe badania postępów w nauce i sporcie poprzez: 

 • ewaluację wyników w nauce
 • badanie postępów sportowych