wizyta w komendzie policji 2023
Wolontariusze -obsługa Biegu po kremówki 2023
zwycięzcy zawodów w pływaniu 2023
wejście do PZWiK - siedziby IV LO w Puławach
92
69
49
8

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI
do klasy I w IV Liceum Ogólnokształcącym
w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
na rok szkolny 2023/2024

IV Liceum Ogólnokształcące w Puławach, jako szkoła prowadzona przez Powiat Puławski, bierze udział w scentralizowanej rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 2431)
 • Zarządzenie Nr 9/2023  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.

 IInformacje ogólne o rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach na rok szkolny 2022/2023 :

 1. Na rok szkolny 2022/2023 prowadzony jest nabór do jednej klasy pierwszej: oddział ogólny z elementami edukacji medialnej
 2. Pierwszym językiem obcym nauczanym we wszystkich oddziałach na poziomie kontynuacyjnym w zakresie rozszerzonym jest język angielski.
 3. Drugim nauczanym językiem nowożytnym jest język niemiecki.
 4. Uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły obowiązują wszystkie terminy z rekrutacji ogólnej  podane na stronie internetowej szkoły

II. Zasady punktacji:

 1. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej (szczegółowe regulacje zawarte są w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe).
 2. Kandydat do klasy pierwszej IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach może uzyskać maksimum 200 punktów.
 3. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego - mnoży się przez 0,35,

2) matematyki - mnoży się przez 0,35,

3) języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,30.

 1. Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- język polski, matematyka i dwóch przedmiotów- w zależności od rozszerzenia przedmiotowego w danej klasie:
 • klasa 1a – język angielski, wiedza o społeczeństwie
 1. W przypadku kandydata zwolnionego z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zwust. 2 i art. 44zzust. 2 ustawy o systemie oświaty, liczbę punktów uzyskanych z przedmiotów punktowanych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia, do celów rekrutacyjnych przelicza się następująco:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 5 punkty.
 1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy kryteria punktowe są niewystarczające, by dokonać wyboru określonej liczby kandydatów (wielu kandydatów z tą samą liczbą punktów), zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (w uporządkowaniu hierarchicznym):
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania;
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty;
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (w przeliczeniu na punkty);
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego;
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego.
 1. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie wyznaczyła progu punktowego decydującego o przyjęciu do klasy pierwszej.
 2. W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do IV  Liceum Ogólnokształcącego w Puławach wydrukowany z systemu naboru elektronicznego Vulcan zawierający informacje i załączniki określone w art. 20t Ustawy o systemie oświaty, potwierdzone podpisem kandydata i prawnego opiekuna.
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 3. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, które należy złożyć po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
 4. Dwie fotografie jak do dowodu osobistego na białym tle  podpisane na odwrocie – składane wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. Karta zdrowia, którą należy dostarczyć do 31 sierpnia.

IV. Harmonogram rekrutacji:

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje terminarz rekrutacji i składania dokumentów:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin podstawowy

Termin uzupełniający

1.

przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły

od 15.05.2023
do 23.06.2023

od 24.07.2023
do 31.07.2023

2.

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(możliwość zmiany szkoły, złożenia nowego wniosku)

od 23.06.2023
do 10.07.2023 godz.15:00

---------

3.

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.07.2023
do godz. 12:00

8.08.2023
do godz.12:00

4.

potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 18.07.2023
do 21.07.2023
do godz.15:00

od 8.08.2023
do 11.08.2023
do godz. 15.00

5.

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.07.2023
do godz. 12.00

14.08.2023
do godz. 12.00

6.

poinformowanie KO Lublin o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 25.07.2023

do 16.08.2023

7.

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły

do 27.07.2023

do 18.08.2023

V. Tryb odwoławczy

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic (prawny opiekun) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (prawnego opiekuna) z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic (prawny opiekun) kandydata może wnieść do Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w  Puławach odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

VI. Uwagi końcowe

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem normowane są dotychczas  obowiązującymi  przepisami  prawa oświatowego.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)  Administratorem Państwa danych jest Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, ul. Norwida 8A, 24-100 Puławy, tel.: (81) 886-37-05, e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl)

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

4)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu..

6)  Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.